Polityka prywatności

Zgodnie z realizacją wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Sales and Marketing Global (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, nr KRS 0000472804;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: marta.piekarska@wbt-odo.pl;

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie:

  • a) art. 6 ust. 1 lit.
  • b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na czas niezbędny do realizacji umowy,
  • b) art. 6 ust. 1c RODO , tj. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres, na jaki przepisy zobowiązują do przechowywania danych,
  • c) art. 6 ust. 1f RODO , tj. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia, usług z zakresu marketingu;
  • d) art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. w pozostałym zakresie, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody oraz w zakresie i celu określonym w treści zgody – aż do cofnięcia tej zgody.

4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.